Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa reguły przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.intonavi.com (dalej „Strona”).

Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca Stronę oraz korzystająca z usług zamieszczonych na Stronie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Intonavi Sp. z o.o. ul. Wierzyńskiego 16A lok. LU2, 30-198 Kraków, KRS: 0000986983, NIP: 6772482404, REGON: 522836421.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub naruszeń związanych z ochroną danych osobowych lub treścią niniejszej Polityki Prywatności kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: biuro@intonavi.com

 • 1 DANE OSOBOWE I UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak ochrona lub dochodzenie roszczeń.

1.2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie przez Użytkownika danych osobowych w niektórych przypadkach może wykluczyć możliwość korzystania z wybranych usług dostępnych na Stronie.

1.3. Podanie przez Użytkownika danych niewymaganych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody samego Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, dalej „RODO”).

1.4. Użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji lub modyfikacji,
 2. uzyskania informacji o tym jakie jego dane są przetwarzane przez Administratora,
 3. żądania czasowego wstrzymania procesu przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,
 4. wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w dowolnym momencie,

w tym celu Użytkownik obowiązany jest skontaktować się z Administratorem drogą mailową.

1.5. Wycofanie zgody o którym mowa w ust. 1.4. pkt d nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych mające miejsce przed wycofaniem zgody.

1.6. Jeśli zdaniem Użytkownika Administrator przetwarza dane osobowe w sposób niewłaściwy, bądź dopuszcza się naruszeń związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 • 2 ZAKRES, SPOSÓB I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe podane bezpośrednio przez Użytkownika celem umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony, w tym także z zamieszczonego na Stronie formularza kontaktowego (dalej „Formularz Kontaktowy”), oraz realizacji świadczonych przez Administratora względem Użytkownika usług. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z prawem, dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów.

2.2. Podane przez Użytkownika dane osobowe są niezbędne dla podjęcia kontaktu z Użytkownikiem w oparciu o zapytanie przesłane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego oraz dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

2.3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora obejmują w szczególności:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu.

2.4. Administrator może wykorzystywać dane osobowe Użytkowników Strony również między innymi w celach analitycznych lub statystycznych.

2.5. Dane osobowe udostępnione Administratorowi przez Użytkownika traktowane są jako poufne. Dane  przetwarzane są jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

 

 • 3 ŚRODKI OCHRONY

3.1. Administrator zapewnia organizacyjne oraz techniczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, w szczególności w celu zabezpieczenia danych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

 

 • 4 CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w związku z realizacją uzasadnionego celu Administratora, w związku z użytkowaniem Strony przez Użytkownika, w tym w związku z umożliwieniem kontaktu z Użytkownikiem przez Administratora – będą przechowywane do czasu przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń Użytkownika związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora, w przypadku niniejszym Administrator skończy przetwarzać dane osobowe Użytkownika wcześniej niż zostało to określone w zdaniu 1.

4.2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Administratora wyłącznie w oparciu o zgodę Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia niniejszej zgody. W przypadku braku cofnięcia zgody dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.1. zd. 1. powyzej.

 

 • 5 POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą Strony i prawidłowym jej funkcjonowaniem, a także w związku z realizacją celów określonych w § 2 ust. 2.1.

5.2. Administrator powierzy dane osobowe Użytkownika podmiotom określonym w ust. 4.1. wyłącznie w niezbędnym zakresie.

5.3. Administrator, na wniosek Użytkownika, ma obowiązek udostępnienia Użytkownikowi listy podmiotów, którym dane osobowe Użytkownika zostały udostępnione na zasadach określonych w paragrafie niniejszym.

5.4. Powierzenie danych osobowych Użytkownika na zasadach określonych powyżej odbywać się będzie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5.5. W szczególnie określonych przypadkach, w związku z realizacją celów określonych w § 2 ust. 2.1.  dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak gwarantujących odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązującymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 • 6 PLIKI COOKIES

6.1. Strona wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celach:

 1. prawidłowego funkcjonowania Strony,
 2. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika w tym choćby dostosowanie formatu Strony w zależności od urządzenia na którym wyświetlana jest Strona,
 3. statystycznych, mających wpływ na optymalizację treści prezentowanych Użytkownikom.

 

W celu prawidłowego funkcjonowania Strony wykorzystywane są pliki cookies.

6.2. Użytkownik korzystając ze Strony wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

6.3. W ramach użytkowania Strony stosuje się pliki cookies:

 1. niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników Strony,
 2. umożliwiające zbieranie danych o formach i metodach korzystania ze Strony,
 3. niezbędne dla umożliwienia Użytkownikom prawidłowego korzystania ze Strony i ciągłego jej ulepszania.
 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności uzasadnionej zwłaszcza zmianą stanu faktycznego bądź prawnego.

7.2. Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem jej publikacji na Stronie.